۱۳۹۸ شنبه ۵ بهمن

                                    

 

 

 

انجمن بيهوشي و مراقبت هاي ويژه ايران:                                                                                         http://iranesthesia.org/

 

انجمن مراقبت هاي ويژه ايران:                                                                                                        https://www.acccicu.com/

 

انجمن بيهوشي آمريكا:                                                                                                                        https://www.asahq.org/

 

سازمان بهداشت جهاني:                                                                                                                          https://www.who.int/

 

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي:                                                                                     http://www.behdasht.gov.ir/

  

پايگاه اطلاع رساني معاونت فرهنگي و دانشجويي وزارت بهداشت (مفدا):                                                         http://mefda.ir/

 

كامل ترين مرجع اطلاعات پزشكي:                                                                                              https://deutsch.medscape.com/

 

دسترسي مستقيم به انواع سايت هاي مطالب علمي از طريقكتابخانه

الكترونيك دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمان:   

                                                                                                       http://kmu.ac.ir/fa/library/page/23687/کتابخانه-الکترونیک