۱۳۹۸ يکشنبه ۶ بهمن

                                    

 

 

                  تکنولوژیست های جراحی  آمریکا                                                                                       www.ast.org

 

                 سازمان بهداشت جهانی                                                                                                       www.who.int

 

                وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی                                                                                www.behdasht.gov.ir

              

                انجمن تکنولوژیست های جراحی ایران                                                                                   www.Iaore.blogfa.com

 

                انجمن پرستاران اتاق عمل کانادا                                                                                             www.Ornac.ca/en