۱۳۹۸ جمعه ۲ اسفند

 

یادگیری (هفته اول)

               دریافت فایل

یادگیری و انواع آن (هفته دوم)

دریافت فایل

روانشناسی یادگیری (هفته سوم96/10/9)

دریافت فایل

سبک یاددهی (هفته چهارم 96/10/16)

دریافت فایل

تحلیل آزمون 

دریافت فایل

منابع درآموزش پزشکی 

دریافت فایل

نظام های آموزشی و فناوری یادگیری

دریافت فایل

نیازهای آموزشی

دریافت فایل

اصول طرحی آزمونهای استاندارد

دریافت فایل