۱۳۹۸ جمعه ۲ اسفند

کمیته ارزشیابی

 

                           رییس کمیته :        زهرا جمعه زاده

                            شرح وظایف:         دریافت فایل 

کمیته آموزش اساتید

 

         رییس کمیته:            مهشید ناظم زاده

شرح وظایف:         دریافت فایل

کمیته آموزش مداوم

 

                        رییس کمیته  :          مهندس محمدرضا واحد

                        شرح وظایف  :          دریافت فایل 

کمیته پژوهش در آموزش 

 

                      رییس کمیته :        دکتر مهدی موسوی

                      شرح وظایف :        دریافت فایل 

کمیته تحقیقات دانشجویی

 

                     رییس کمیته:         دکتر علی جمعه زاده

                     شرح وظایف:         دریافت فایل 

کمیته روابط امور بین الملل 

 

                     رییس کمیته:         دکتر هوشنگ امیردوماری 

                     شرح وظایف:         دریافت فایل 

کمیته فناوری اطلاعات ( IT )

 

                    رییس کمیته:         مریم آشکار 

                    شرح وظایف:         دریافت فایل