۱۳۹۸ دوشنبه ۲۲ مهر

 

انجمن  تکنولوژیست های جراحی ایران  

 iaore.blogfa.com

انجمن بیهوشی و مراقبت های ویزه ایران

isafars.org

فصل نامه بیهوشی و درد  

   jap.iums.ac.ir

توسعه ربات جراحی با قابلیت لمس 

https://www.zoomit.ir/2016/10/3/136809/robotic-surgery-haptic-feedback

انجمن پرستاران اتاق عمل کانادا

https://www.ornac.ca/en/

سایت پرستاران اتاق عمل آمریکا

https://www.aorn.org/

کتاب تکنینک اتاق عمل 

دریافت فایل 

                                                                   http://www.globalsurgery.info/wp-content/uploads/2014/01/Cherian.pdf