۱۳۹۸ دوشنبه ۲۲ مهر

 

 

مژگان گنجعلیخانی  
 درجه علمی         : کارشناس ارشد هوشبری 
 رتبه علمی              : مربی 
 شماره داخلی         : 5377 
 شماره مستقیم      : 31325377 - 034 
  پست الکترونیک    :moj.ganjalikhani@gmail.com