۱۳۹۸ جمعه ۲ اسفند

 

 

مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (EDC) بعنوان مغز متفكر دانشگاه ، مسئوليت ارتقاي كيفي آموزش را در دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي كشور بعهده دارند. ايفاي اين نقش حساس مستلزم وجود سازوكار دائمي در كليه دانشكده ها است تا فعاليت هاي توسعه آموزش در تمامي اركان آموزش دانشگاه تسري يابد. بمنظور فراهم كردن اين بستر اجرايي ايجاد دفاتر توسعه آموزش (EDO) در دانشكده ها و مراكز آموزشي درماني ايجاد گرديده است و طي يك آئين نامه شرح وظايف مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي (EDC) و دفاتر توسعه آموزش (EDO) و نحوه تعامل آنها تعيين شده است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1- برنامه ريزي آموزشي با همكاري گروه هاي آموزشي

  -2 ارتقاي توانمندي هاي اعضاي هيات علمي در زمينه هاي مختلف آموزش علوم پزشكي

  -3 ارائه مشاوره در زمينه ارزشيابي فراگيران ، اعضاي هيات علمي و فرايند هاي آموزش دردانشكده

  -4 ارائه مشاوره در زمينه اجراي طرح هاي پژوهش در آموزش

 -5 ارائه مشاوره در زمينه اجراي روش هاي نوين آموزشي و مشاوره و مطالعه براي توسعه آموزش

  -6 شركت فعال در جلسات شوراي آموزشي دانشكده

  مدير دفتر توسعه توسط رئيس دانشكده و با موافقت مدير مركز مطالعات از بين اعضاي هيات علمي همان دانشكده تعيين مي شود.

  مدير دفتر توسعه بايستي بعنوان عضو شوراي آموزشي دانشكده در جلسات شورا مشاركت فعال داشته باشد.

  كليه فعاليت هاي دفاتر توسعه با هماهنگي و نظارت مركز مطالعات انجام مي شود.