۱۳۹۸ چهارشنبه ۷ اسفند

 

وزارت بهداشت- درمان و آموزش پزشکی :

www.behdasht.gov.ir 

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی :

www.iacld.ir

جامعه آزمایشگاهیان بالینی کشور:

http://www.jabak.ir

فاسکو (سایت جامع علوم آزمایشگاهی و پزشکی ):

http://www.phasco.com 

 

سامانه ارتباطی عمومی آزمایشگاهها :    

 

http://port.health.gov.ir/lab/CS/default.aspx