۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ بهمن

                                            

 
 

                                           

                                                           

 

معرفی انجمن علمى علوم ازمايشگاهى:

 

انجمن های علمی تحت نظر معاونت فرهنگى، دانشجويى وزارت بهداشت _ درمان و اموزش پزشكى دانشگاه علوم پزشكى تشكيل شده اند.

از همين رو انجمن هاى علمى دانشگاه علوم پزشكى زير نظز معاونت فرهنگى و رياست دانشكده فعاليت نموده اند.

انجمن علمى علوم ازمايشگاهى شامل بخش هاى زير است:

١.مجمع عمومى كه شامل كليه دانشجويان علوم آزمايشگاهى است كه فرم عضویت انجمن را پر كرده اند.

٢.شوراى مركزى كه طى انتخابات بين نامزدهايى كه نام نويسى كرده اند و هيئت علمى دانشگاه و دانشكده آن ها را تاييد كرده باشد صورت مى گيرد به مدت زمان يك سال تشكيل مى شود.

٣. دبير شوراى مركزى كه يك نفر توسط اعضلى شورا در جلسه اول مشخص شده و مسئول اجراى مصوبه هاى شوراى مركزى خواهد بود.

 

 

تاريخچه تاسيس انجمن علمى علوم آزمايشگاهى :

 

انجمن علمی دانشجویان علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی کرمان نخستین انجمن علمی دانشجویی در استان در تاریخ 81/10/2 با درخواست هیئت موسس و موافقت کتبی آن توسط معاونت آموزشی در تاریخ81/10/2 شروع بکار کرد.این انجمن دانشجویی از همان ابتدا در مسیر انتقال علم از نظر کیفی و کمی گام های موثری برداشت و با گذشت زمان رشد قابل توجهی داشته است.

این انجمن با هدف ایجاد زمینه های مساعد برای بروز و شکوفایی استعدادها،توانایی،ارتقا سطح علمی دانشجویان،افزایش مشارکت در فعالیت های فوق برنامه علمی و پژوهشی،حمایت ازدانشجویان پژوهشگر و علاقمند،پرورش روحیه کار گروهی در دانشجویان و کسب تجربیات علمی و عملی پس از انجام مقدمات کار و عضوگیری توانست در تاریخ 81/12/13 اولین مجمع سالیانه خود را برگزار کند و بر طبق اساس نامه پس ازبرگزاری انتخابات اولین اعضای اولین شورای مرکزی این انجمن انتخاب شدند.این انجمن دارای اعضای عادی،فعال و افتخاری است.

 

 

اهداف فعالیت ها:

 

1.اماده سازی دانشجویان برای وارد شدن به محیط کار

2.اشنایی با زمینه های مختلف ازمایشگاهی

3.تربیت نیروی کار با انگیزه و مسلط بر تمامی بخش ها

4.هدفمند سازی برای داشت محیطی تحقیقاتی در کنار درس های تئوری