۱۳۹۸ شنبه ۲۸ دي

               

 

 


 

 

 

 

 •  تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی وپژوهشی وخدماتی ارائه شده از طریق گروه براساس خط مشی شورای دانشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی وگزارش آن به رئیس دانشکده
 •  ابلاغ برنامه های اجرایی وظایف آموزشی وپژوهشی وخدماتی هر عضو هیئت علمی گروه
 •  نظارت بر کلیه فعالیتهای آموزشی وپژوهشی و خدماتی اعضای هیئت علمی گروه
 •  تهیه جدول دروس هر نیمسال با همکاری اعضای گروه وتسلیم آن به رئیس دانشکده
 •  تجدید نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفت ها وتغییرات وتحولات وتسلیم این برنامه ها به مراجع ذیربط
 •  تشکیل واداره جلسات شورای گروه وارسال کار - مصوبات - پیشنهادها ونظریات جمعی گروه به رئیس دانشکده برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی وابلاغ بخش نامه ها وآئین نامه ها ومصوباتی که رئیس دانشکده ارسال کرده است.
 •  پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رئیس دانشکده
 •  انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه وپیشنهاد تهیه لوازم - کتابها - نشریات مورد نیاز گروه به رئیس دانشکده
 •  پیشنهاد طرحهای پژوهشی که گروه راسا" یا باهمکاری گروههای دیگر آماده انجام دادن است به رئیس دانشکده برای تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه
 •  ارزیابی کار سالانه اعضای گروه وگزارش آن به رئیس دانشکده
 •  برگزاری جلسات ادواری با نمایندگان دانشجویان در جهت شناخت نقطه نظرات دانشجویان ویافتن نقاط ضعف خدمات آموزشی
 •  شرکت در شوراها - کمیته ها وجلسات مرتبط با حوزه مسئولیت مربوط