۱۳۹۸ دوشنبه ۲۲ مهر

 

طرح درس احیاء و مراقبت های ویژه 94                                                                                          دریافت فایل                         

 

طرح درس اصطلاحات پزشکی اتاق عمل ورودی 95                                                                       دریافت فایل

 

طرح درس اصول بیهوشی کارشناسی پیوسته هوشبری ورودی 95                                              دریافت فایل

 

طرح درس اصول و فنون مهارت های بالینی اتاق عمل 95                                                              دریافت فایل