۱۳۹۸ جمعه ۲۷ دي

 

 

کوریکولوم جدید آموزشی گروه علوم رادیولوژی کارشناسی پیوسته                                                                           دریافت فایل

 

واحدهای درسی دوره کارشناسی رادیولوژی (پیوسته و ناپیوسته) به صورت ترمیک                                                  دریافت فایل

 

برنامه آموزشی دوره کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتوشناسی (رادیولوژی)                                                           دریافت فایل

      

برنامه آموزشی دوره کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی پرتوشناسی (رادیولوژی)                                                         دریافت فایل