۱۳۹۸ جمعه ۲۷ دي

           

 

 

برنامه کارآموزی ( 1) دانشجویان کارشناسی پیوسته رادیولوژی ورودی 97

 

 

برنامه کارآموزی ( 3) دانشجویان کارشناسی پیوسته رادیولوژی ورودی 96

 

 

برنامه کارآموزی در عرصه (سی تی اسکن)دانشجویان کارشناسی پیوسته رادیولوژی ورودی 95

 

 

برنامه کارآموزی  دانشجویان رادیولوژی  کارشناسی ناپیوسته ورودی 96


 

 

 

 

برنامه کارآموزی ( 4 ) دانشجویان رادیولوژی نیم سال دوم 98-97

 

 

برنامه کارآموزی ( 2 ) دانشجویان رادیولوژینیمسال دوم 98- 97

 

 

برنامه کارآموزی در عرصه سی تی اسکن دانشجویان کارشناسی ناپیوسته رادیولوژی

 

 

برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان رادیولوژی

 

 

 

 

 برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان رادیولوژی نیم سال اول 98-97

 

برنامه کارآموزی (1)  دانشجویان رادیولوژی نیم سال اول 98-97

 

برنامه کارآموزی (3) دانشجویان رادیولوژی نیم سال اول 98-97

 

 

 

 

      برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان رادیولوژی نیم سال دوم 97-96

 

      برنامه کارآموزی دانشجویان رادیولوژی نیم سال دوم 97-96

 

      برنامه کارآموزی (1)  دانشجویان رادیولوژی نیم سال اول 97-96 

 

      برنامه کارآموزی (3) دانشجویان رادیولوژی نیم سال اول 97-96 

 

      برنامه کارآموزی در عرصه سی تی اسکن نیم سال اول 97-96