۱۳۹۸ دوشنبه ۲۲ مهر

 

                        

 

 

 

   برنامه کارآموزی دانشجویان اتاق عمل نیم سال اول 99-98

 

برنامه کارورزی در عرصه 1 دانشجویان هوشبری 95 نیم سال اول 99-98

 

 

برنامه کارآموزی 1 دانشجویان هوشبری 96 نیم سال اول 99-98

 

 

برنامه کارآموزی 1 دانشجویان هوشبری 97 نیم سال اول 99-98

 

 

 

 

 

 

برنامه کارآموزی 2 دانشجویان هوشبری 96 نیم سال دوم  98-97

 

 

برنامه کارآموزی  3 و 4 دانشجویان هوشبری 95 نیم سال دوم  98-97

 

 

برنامه کارآموزی در عرصه 2 دانشجویان هوشبری 94  نیم سال دوم  98-97

 

 

برنامه کارآموزی پرستاری هوشبری 97 نیم سال  دوم 98-97

 

 

برنامه کارآموزی دانشجویان اتاق عمل 94 و 95 و 96 نیم سال دوم 98-97

   

 

 

 

برنامه کارآموزی دانشجویان هوشبری 95 نیم سال اول 98-97

برنامه کارآموزی دانشجویان هوشبری 96 نیم سال اول 98-97

برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان هوشبری 94 نیم سال اول 98-97

 

برنامه کارآموزی دانشجویان  اتاق عمل نیم سال اول 98-97

 

 

اصلاحیه برنامه کارآموزی اتاق عمل 94 نیمسال اول 98-97 

 

 

 

 

   برنامه کارآموزی دانشجویان اتاق عمل نیم سال دوم 97-96

 

 

   برنامه کارآموزی دانشجویان هوشبری نیم سال دوم 97-96

 

 

    برنامه کارآموزی پرستاری دانشجویان کارشناسی پیوسته هوشبری ورودی 96 نیمسال دوم 97- 96 

 

 

    لاگ بوک رشته اتاق عمل 

 

 

    لاگ بوک رشته هوشبری