۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ بهمن

 

کارشناسی فیزیوتراپی

کارشناسی هوشبری

کارشناسی رادیولوژی

کارشناسی اتاق عمل

 

 

 

کارشناسی فیزیوتراپی

کارشناسی هوشبری

کارشناسی رادیولوژی

کارشناسی اتاق عمل

 

 

 

 

 کارشناس  پیوسته رادیولوژی

کارشناس  ناپیوسته رادیولوژی97

 

 

کارشناس  ناپیوسته رادیولوژی96

کارشناسی اتاق عمل

کارشناسی فیزیوتراپی97

 

 

کارشناسی فیزیوتراپی96

 

 

کارشناسی فیزیوتراپی95

 

 

کارشناسی فیزیوتراپی94

 کارشناسی پیوسته هوشبری

کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی

                             

 

 

 

 کارشناس  پیوسته رادیولوژی

کارشناس  ناپیوسته رادیولوژی

کارشناسی اتاق عمل

کارشناسی فیزیوتراپی

 کارشناسی پیوسته هوشبری

کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی

                             

 

 

کارشناسی فیزیوتراپی

کارشناسی هوشبری

کارشناسی رادیولوژی

کارشناسی اتاق عمل

کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی

کارشناس  پیوسته رادیولوژی

 کارشناس  ناپیوسته رادیولوژی

کارشناسی اتاق عمل

کارشناسی فیزیوتراپی

کارشناسی پیوسته هوشبری

کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی