۱۳۹۸ شنبه ۵ بهمن

 

       

 

 

واحد های دانشجویان کارشناسی هوشبری                                                     

 

 

واحد های دانشجویان کارشناسی اتاق عمل                       

 

 

واحد های دانشجویان کارشناسی فیزیوتراپی 

 

 

واحد های دانشجویان کارشناسی پیوسته رادیولوژی               

 

 

واحد های دانشجویان کارشناسی ناپیوسته رادیولوژی  

 

 

واحد های دانشجویان کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی       

 

 

واحد های دانشجویان کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی

 

 

 

 

 

 

واحد های دانشجویان کارشناسی هوشبری                                                     

 

 

واحد های دانشجویان کارشناسی اتاق عمل                       

 

 

واحد های دانشجویان کارشناسی فیزیوتراپی 

 

 

واحد های دانشجویان کارشناسی پیوسته رادیولوژی               

 

 

واحد های دانشجویان کارشناسی ناپیوسته رادیولوژی  

 

 

واحد های دانشجویان کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی       

 

 

واحد های دانشجویان کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی

 

 

               

 

 

واحد های دانشجویان کارشناسی هوشبری                                                     

 

 

واحد های دانشجویان کارشناسی اتاق عمل                       

 

 

واحد های دانشجویان کارشناسی فیزیوتراپی 

 

 

واحد های دانشجویان کارشناسی پیوسته رادیولوژی               

 

 

واحد های دانشجویان کارشناسی ناپیوسته رادیولوژی  

 

 

واحد های دانشجویان کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی       

 

 

واحد های دانشجویان کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی

 

 

 

 

 

 

واحد های دانشجویان کارشناسی هوشبری                                                     

 

 

واحد های دانشجویان کارشناسی اتاق عمل                       

 

 

واحد های دانشجویان کارشناسی فیزیوتراپی 

 

 

واحد های دانشجویان کارشناسی پیوسته رادیولوژی               

 

 

واحد های دانشجویان کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی       

 

 

واحد های دانشجویان کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی