۱۳۹۸ شنبه ۵ بهمن
برگزاری دومین جلسه شورای دانشکده پیراپزشکی مورخ 96/12/8
۱۳۹۶ دوشنبه ۱۴ اسفند
دومین جلسه شورای دانشکده پیراپزشکی با حضور اعضاء محترم هیئت علمی دانشکده روز سه شنبه مورخ 8/12/96 در دفتر ریاست دانشکده برگزار گردید . در جلسه کمیته های دانشکده گزارش عملکرد خود را ارائه داده و موارد ...
برگزاری دومین جلسه شورای دانشکده پیراپزشکی مورخ 96/12/8
برگزاری جلسه ارزیابی درونی گروه های آموزشی دانشکده مورخ 96/11/30
۱۳۹۶ شنبه ۱۲ اسفند
برگزاری جلسه ارزیابی درونی گروه های آموزشی دانشکده
برگزاری جلسه ارزیابی درونی گروه های آموزشی دانشکده مورخ 96/11/30
برگزاری جلسه ارزیابی درونی گروه های آموزشی دانشکده مورخ 96/11/29
۱۳۹۶ يکشنبه ۶ اسفند
جلسه پیگیری پروسه ارزیابی درونی گروه های آموزشی دانشکده پیراپزشکی با حضور ریاست محترم دانشکده در تاریخ 29/11/96در محل دفتر ریاست دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید.
برگزاری جلسه ارزیابی درونی گروه های آموزشی دانشکده مورخ 96/11/29
ارزیابی سلامت دانشجویان
۱۳۹۶ چهارشنبه ۲ اسفند
ارزیابی سلامت دانشجویان
ارزیابی سلامت دانشجویان
برگزاری سمینار دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۳ بهمن
برگزاری سمینار دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی
برگزاری سمینار دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی
برگزاری جلسه کارآموزی گروه علوم آزمایشگاهی
۱۳۹۶ دوشنبه ۲۳ بهمن
جلسه کارآموزی گروه علوم آزمایشگاهی با حضور اساتید گروه علوم آزمایشگاهی، سرپرست های کارآموزی و سوپروایزر مراکز در دفتر ریاست دانشکده پیراپزشکی روز سه شنبه مورخ 96/11/17برگزار گردید.
برگزاری جلسه کارآموزی گروه علوم آزمایشگاهی
برگزاری جلسه روابط اموربین الملل
۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۸ بهمن
این جلسه روز یکشنبه مورخ 96/11/8 در سازمان مرکزی با حضور رییس روابط امور بین املل اعضا هیئت علمی و کارشناس رایانه دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید.
برگزاری جلسه روابط اموربین الملل
برگزاری جلسه اعضای گروه اطاق عمل وهوشبری
۱۳۹۶ دوشنبه ۱۶ بهمن
برگزاری جلسه اعضای گروه اطاق عمل وهوشبری پیش از شروع ترم جدید یکشنبه مورخ 96/11/8
برگزاری جلسه اعضای گروه اطاق عمل وهوشبری
نشست مدیران در محل دانشکده پیراپزشکی
۱۳۹۶ يکشنبه ۱۵ بهمن
نشست مدیران گروه های دانشکده های پیراپزشکی و پرستاری بامعاونت محترم دانشجویی مورخ 96/11/14 در محل دانشکده پیراپزشکی
نشست مدیران در محل دانشکده پیراپزشکی
کارگاه توانمندسازی شناختی
۱۳۹۶ شنبه ۱۴ بهمن
کارگاه توانمندسازی شناختی جلسه هفتم هدف مدیریت خانواده تاریخ برگزاری96/11/11
کارگاه توانمندسازی شناختی