۱۳۹۸ چهارشنبه ۹ بهمن

ارزشیابی دانشجو از اعضای هیات علمی
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۴ آذر
ارزشیابی دانشجو از اعضای هیات علمی
ارزشیابی دانشجو از اعضای هیات علمی
زمان بندی نمرات نیم سال اول 98-97
۱۳۹۷ شنبه ۱ دي
زمان بندی نمرات نیم سال اول 98-97
زمان بندی نمرات نیم سال اول 98-97
اطلاع رسانی زمان ارزشیابی اعضا هیئت علمی
۱۳۹۷ شنبه ۱ دي
اطلاع رسانی زمان ارزشیابی اعضا هیئت علمی
اطلاع رسانی زمان ارزشیابی اعضا هیئت علمی
تقویم دانشگاهی نیم سال دوم 98-97
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۷ آذر
تقویم دانشگاهی نیم سال دوم 98-97
تقویم دانشگاهی نیم سال دوم 98-97
معافیت تحصیلی
۱۳۹۷ شنبه ۲۶ آبان
مشروح خبر
معافیت تحصیلی
ارسال فرم های میهمان و انتقال
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲ آبان
ارسال فرم های میهمان و انتقال
ارسال فرم های میهمان و انتقال
مجاز نمودن غیبت دانشجویان پیاده روی اربعین
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲ آبان
مجاز نمودن غیبت دانشجویان پیاده روی اربعین
مجاز نمودن غیبت دانشجویان پیاده روی اربعین
ثبت نام جهت روپوش پزشکی
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲ آبان
ثبت نام جهت روپوش پزشکی
ثبت نام جهت روپوش پزشکی
تبریک سال جدید تحصیلی معاونت آموزشی و دانشجویی
۱۳۹۷ شنبه ۱۴ مهر
تبریک سال جدید تحصیلی معاونت آموزشی و دانشجویی
تبریک سال جدید تحصیلی معاونت آموزشی و دانشجویی
دانشجویان ممتاز کارشناسی
۱۳۹۷ يکشنبه ۳ تير
دانشجویان ممتاز کارشناسی براساس معدل کل نیمسال اول 97-96
دانشجویان ممتاز کارشناسی