۱۳۹۸ پنج شنبه ۸ اسفند

جلسه شورای آموزشی دانشکده پیراپزشکی با حضور اعضاء هیات رئیسه، مدیران گروه های آموزشی و نماینده معاونت آموزشی سرکار خانم علی حسینی جهت بررسی مسائل آموزشی دانشکده در تاریخ 98/10/3 در دفتر ریاست برگزار گردید.