۱۳۹۸ چهارشنبه ۷ اسفند

برگزاری جلسه کمیته IT دانشکده پیراپزشکی روز دوشنبه مورخ 98/10/02

در این جلسه مسائل مربوط به وب سایت دانشکده مطرح و راهکارهای مناسب توسط اعضای محترم جلسه ارائه و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.