۱۳۹۸ چهارشنبه ۷ اسفند

سرکار خانم نعمتی

کارشناس محترم گروه هماتولوژی و علوم آزمایشگاهی
انتخاب شایسته شما بعنوان پژوهشگر برتر استانی را تبریک عرض نموده، توفیق روزافزون شما را از درگاه حضرت حق خواهانیم.

دانشکده پیراپزشکی