۱۳۹۸ چهارشنبه ۷ اسفند

جلسه کمیته IT دانشکده پیراپزشکی با حضور ریاست محترم دانشکده پیرپزشکی و اعضای محترم  در روز شنبه 98/9/16 ساعت 12:00 در اتاق جلسات دانشکده برگزار گردید. در این جلسه مسائل مربوط به وب سایت دانشکده مطرح و راهکارهای مناسب توسط اعضای محترم جلسه ارائه و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.