۱۳۹۹ سه شنبه ۲۱ مرداد

             

 

 

 

دانشجویان ممتاز رشته اتاق عمل 

دریافت فایل 

دانشجویان ممتاز رشته رادیولوژی

دریافت فایل 

دانشجویان ممتاز رشته علوم آزمایشگاهی 

دریافت فایل 

دانشجویان ممتاز رشته فیزیوتراپی

دریافت فایل 

دانشجویان ممتاز رشته هوشبری

دریافت فایل