۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ بهمن

جلسه شورای دانشکده پیراپزشکی با حضور اعضاء محترم شورای پژوهشی دانشکده در روز چهارشنبه 98/4/5 در محل اتاق انجمن های دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید.