۱۳۹۸ پنج شنبه ۳ بهمن

هفتمین جلسه شورای دانشکده پیراپزشکی با حضور اعضای محترم هیئت علمی دانشکده روز سه شنبه 98/3/21 ساعت 13 در اتاق جلسات دانشکده برگزار گردید. در این جلسه مسائل مربوط به دانشکده مطرح و راهکارهای مناسب توسط اعضای محترم جلسه ارائه گردید.