۱۳۹۸ چهارشنبه ۹ بهمن

ششمین جلسه شورای دانشکده پیراپزشکی با حضور اعضای محترم هیئت علمی دانشکده در روز سه شنبه 1398/2/10 ساعت 13 در اتاق جلسات دانشکده برگزار گردید. در این جلسه مسائل مختلف مربوط به دانشکده و اعضاء محترم هیئت علمی مطرح و راهکارهای مناسب ارائه گردید.