۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

جلسه شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی در روز چهارشنبه مورخ 98/2/4 با حضور اعضاء محترم شورای پژوهشی دانشکده در محل دانشکده پیراپزشگی برگزار گردید.