۱۳۹۸ جمعه ۹ اسفند

 انجمن علمی اتاق عمل در مورخ  ۹۷/۱۲/۲۱ در سایت پیراپزشکی اقدام به برگزاری کارگاه جستجو منابع نمود که با حضور حداکثری دانشجویان ورودی  مواجه گردید.