۱۳۹۸ دوشنبه ۷ بهمن

 

انجمن هاي علمی دانشجويي مديريت، هوشبري و انفورماتيك پزشكي در نظر دارند در راستای همایش "فصل نو، فصل نشاط علمی" کارگاه "Team Work" را در تاریخ ١٦ اسفند ماه ساعت ١٤ تا ١٦ در سالن مداح دانشکده ي پرستاری و مامايي رازي با تدريس خانم دكتر رفيعي برگزار كنند. لازم به ذكر است اين كارگاه ويژه ي دبیران و اعضای شوراهای مرکزی انجمن های علمی دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي كرمان بوده و شركت در كارگاه رايگان مي باشد.

انجمن هاي علمی دانشجويي مديريت، هوشبري و انفورماتيك پزشكي در نظر دارند در راستای همایش "فصل نو، فصل نشاط علمی" کارگاه "Team Work" را در تاریخ ١٦ اسفند ماه ساعت ١٤ تا ١٦ در سالن مداح دانشکده ي پرستاری و مامايي رازي با تدريس خانم دكتر رفيعي برگزار كنند. لازم به ذكر است اين كارگاه ويژه ي دبیران و اعضای شوراهای مرکزی انجمن های علمی دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي كرمان بوده و شركت در كارگاه رايگان مي باشد.