۱۳۹۸ شنبه ۲۷ مهر

برگزاری جلسه ارزیابی درونی دانشکده 

جلسه ارزیابی درونی دانشکده با حضور نمایندگان گروه های آموزشی در تاریخ دوشنبه 97/10/17 در اتاق جلسات دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید.