۱۳۹۸ چهارشنبه ۱ آبان

پنجمین جلسه شورای دانشکده پیراپزشکی با حضور اعضای محترم هیئت علمی دانشکده روز سه شنبه 97/10/11 در اتاق جلسات دانشکده برگزار گردید.  در این جلسه مسائل مربوط به دانشکده مطرح و راهکارهای مناسب توسط اعضای محترم جلسه ارائه و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.