۱۳۹۸ شنبه ۲۷ مهر

 

جوایز مسابقه Concept Map مشخص گردید:

نفر اول سیصد هزار تومان 

نفر دوم صد و پنجاه هزار تومان 

نفر سوم پنجاه هزار تومان