۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ بهمن

    

 

تاریخ شروع:     چهارشنبه:  02/12/ 1397 (2018/05/02)

تاریخ پایان:          شنبه:   1397/02/22 (2018/05/12)

نوع نمایشگاه:     بین المللی

محل برگزاری نمایشگاه : مصلی امام خمینی تهران