۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

جلسه مربوط به انجمن علمي علوم آزمايشگاهي به همراه جناب آقای دكتر ميرزايي دبير كل سازمان انتقال خون كرمان در خصوص فرهنگ سازي اهداي خون و شركت اعضاي انجمن در جلسه توجيهي به تاریخ 1397/09/01 برگزار گردید.