۱۳۹۸ جمعه ۴ بهمن

 

انجمن علمي ، دانشجويي هوشبري دانشگاه علوم پزشكي كرمان در تاريخ سه شنبه ١٠ مهر ماه ١٣٩٧ ساعت ١٣ الي ١٨ عصر كارگاه علمي ، آموزشي احياي قلبي ، ريوي مقدماتي و پيشرفته را در محل ساختمان كيمياي مهر دانشگاه علوم پزشكي كرمان و با تدريس آقاي اكبر شيخ رابري (دكتراي تخصصي پرستاري) برگزار كرد.

اين كارگاه كه با استقبال حداكثري دانشجويان رشته هوشبري، رضايت شركت كنندگان و مدرس محترم و همچنين نتايج بسيار مطلوب آن در بخش باليني دانشجويان برگزار گرديد، اولين كارگاه از سري كارگاه هاي علمي ، آموزشي و تخصصي انجمن علمي ، دانشجويي هوشبري دانشگاه علوم پزشكي كرمان پس از تأسيس و شروع فعاليت بود. و در نهايت گواهي معتبر شركت در كارگاه نيز به افراد شركت كننده در كارگاه اعطا خواهد شد.