۱۳۹۸ سه شنبه ۸ بهمن

 انجمن علمی اتاق عمل در مورخ  97/07/26 در سایت پیراپزشکی اقدام به برگزاری کارگاه جستجو منابع نمود که با حضور حداکثری دانشجویان ورودی ۹۵ اتاق عمل مواجه گردید.