۱۳۹۸ شنبه ۲۷ مهر

جلسه پیگیری فرآیند ارزیابی درونی گروه های آموزشی دانشکده پیراپزشکی با حضور ریاست محترم دانشکده و مدیران محترم گروه های آموزشی در تاریخ 97/07/21 در محل دفتر ریاست دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید.