۱۳۹۸ چهارشنبه ۱ آبان

 

 

در شهریور تابستان ۱۳۹۷ دومین نشست سراسری انجمن های علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور و به میزبانی دانشگاه ایران در تهران برگزار گردید که در این نشستانتخابات شوراهای مرکزی انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی با انتخاب نماینده ای از دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار شد.

 بر این اساس"آقای مازیار صادقی" دبیر انجمن علمی اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی کرمان به عنوان عضو شورای مرکزی انجمن های علمی اتاق عمل دانشگاه های علوم پزشکی کشور انتخاب گردید.