۱۳۹۸ چهارشنبه ۳۰ بهمن

دهمین کنگره بین الملی آزمایشگاه و بالین و سومین کنگره ملی علوم پایه  پزشکی و تولید دانش بنیان

شروع پذیرش خلاصه خلاصه مقالات 15 مهر ماه 1396

آخرین مهلت ارسال مقالات 30 آذرماه 1396

مکان : تهران دانشگاه علوم پشکی آجا

زمان برگزاری : یازدهم الی سیزدهم بهمن ماه 1396